jueves, 17 de enero de 2008

Com vam començar

ORDE de 20 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la integració de centres docents de la Comunitat Valenciana en la Xarxa Europea d’Escoles Promotores de Salut. [2006/13225]

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) definix la salut com un estat de complet benestar físic, mental i social, i no sols com l’absència de malaltia.
Es tracta, per tant, d’un concepte positiu, que entén la salut no com l’objectiu, sinó com la font de riquesa de la vida quotidiana.
A més, el concepte de salut com a benestar és un concepte global que transcendix la idea de formes de vida sana.
En este context, es produïx el canvi des de la idea de la simple prevenció de la malaltia a la idea de la promoció de la salut com aquell procés que permet a les persones i a la societat incrementar el control sobre la salut i, en conseqüència, millorar-la.
La Carta d’Ottawa per a la Promoció de la Salut assenyala com a condicions i prerequisits per a la salut: la pau, l’educació, la vivenda, l’alimentació, la renda, un ecosistema estable, la justícia social i l’equitat.
Precisament, com un dels prerequisits per a la promoció de la salut, adquirix una especial importància l’educació per a la salut, que inclou la informació sobre les condicions socials, econòmiques i ambientals que influïxen en ella, i sobre els factors i comportaments de risc, així com sobre l’ús de l’assistència sanitària. Esta educació propicia el desenrotllament d’habilitats personals que afavorisquen la salut individual i comunitària.
L’OMS ha desenrotllat diversos projectes per a portar a la pràctica les estratègies de promoció i educació per a la salut. Entre ells, les xarxes d’escoles promotores de salut, que partixen de les recomanacions de la Conferència sobre la promoció de l’Educació per a la Salut (Estrasburg, 1990).
L’escola promotora de salut pretén facilitar l’adopció, per tota la comunitat educativa, de formes de vida sanes en un ambient favorable a la salut. Planteja les possibilitats que tenen els centres docents, si es comprometen a això, d’instaurar un entorn físic i psicosocial saludable i segur.
La Xarxa Europea d’Escoles Promotores de Salut (REEPS) és un projecte promogut per l’Oficina Regional Europea de l’OMS, la Comissió de la Unió Europea i el Consell d’Europa.
La Conselleria de Cultura, Educació i Esport va impulsar la participació dels centres docents de la Comunitat Valenciana en la REEPS des del seu inici entre els anys 1995 i 1998.
Així mateix, va promoure l’adhesió a la REEPS de centres docents de la Comunitat Valenciana per orde de 24 de setembre de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convocà concurs públic per a la integració de centres docents de la Comunitat Valenciana en la Xarxa Europea d’escoles Promotores de Salut (DOGV 03-10-2003).
Finalitzat el període de pertinença a la REEPS que regulava la dita Orde de 24 de setembre de 2003, s’ha d’establir el procés perquè els centres docents de la Comunitat Valenciana puguen integrar-se en la REEPS, en esta nova fase, coordinada a Espanya pel Ministeri d’Educació i Ciencia.
Per tot aixó,

ORDENE
Primer. Convocatòria
1. Convocar un concurs públic per a la selecció de dotze centres docents públics i privats de la Comunitat Valenciana, que formaran part de la Xarxa Europea d’Escoles Promotores de Salut des del curs 2006–2007 fins al curs 2008-2009.

2. Aprovar les bases per què es regirà esta convocatòria, que figuren en l’annex I d’esta orde.
(DOGV 15 de novembre de 2006)

No hay comentarios: